Cuadro de texto: Esquema  Básico de la OptimizaciónSISTEMA INTEGRAL DEPURACIÓN DO CONCELLO DE VIGO

 

(Para o maior equilibrio no desenrolo urbanístico, a maior concordancia coa fundamentación de calquera filosofía de desenrolo urbanístico ,na que queira incardinarse, e a maior eficacia  e garantías nos servicios básicos. Incluída  as posibilidades de superación de  embarrancamentos na prestación dos tales). Ou ata de Dislate.Facendo patente a optimización  e non resistir comparanza algunha respecto de calquera outra opción coa que se queira medir.

 

Sistema de depuración hexagonal: Tódolos equilibrios, tódalas simetrías, iguales ángulos, dístancias e áreas abarcables.Todalas distancias son mínimas, e polo tanto a totalidade das conduccións da rede de alcantarillado, e custo da misma

Cada elemento de depuración (vértice) con especificidades, subsidiaridades e complementariedad respecto dos restantes (obligatorios por demáis todos eles, no P.G.O.U. dende o que se evalúe e “sea o que sea”). O Problema nun calquera deles e tan só a sexta parte do problema (Seguen operativas e a pleno rendemento,as 5/6 partes do “sistema depurador” –que pode asumir a totalidade do servicio de modo circunstancial)  <<<se está ben diseñado>>>

 TEIS  :: (Depuración verquidos non agresivos ó medio marino. Nutrientes ó mismo)- 4

 

Recheo BOUZAS –Navia

Depuración Subsidiaria e complementaria con TEIS- 5

E Coruxo- San Miguel

 

Coruxo – San Miguel de Oia

(Procesos de depuración para nutrintes ó medio marino) -6

 
Cuadro de texto: Unidade Central
Departamento de 3x3   do Concello
Elipse: 3

Analice, compare e se topa algo mellor, ¡compre!

 

Tódolos vértices admiten construcción  simultánea, e o sistema pode completarse nun período de 3-4 anos.

A construcción da macrodepuradora, non remataría ata o ano 2020 (Cada vértice contempla un período de descanso, correccións, etc de 8-10 anos...)

 

Parque tecnolóxico de Valladares –Beade- Bembrive

(Depuración vertidos industriales)-1

 

Zona industrial de Cabral –Lavadores

(Tratamento e depuración vertidos industriales-2)

 

Zona Candeán

(Tratamento e depuración mixto)-3

 
É inobxetable que a significación dun tóxico, non é a misma, si a dosis se multiplica, que si se divide por seis.O que ó multiplicala pode ser letal, ó dividila pode estar na significación (no baremo) ata do medicamentoso. (Cando menos, do asumible. Das tolerancias). E obvia a atenuación do impacto medioambiental, e de incidencia sobre a saúde